VAKANTIE EN FEESTDAGEN

Laatste wijziging 12/10/2020

Werk je met personeel? Dan hebben je medewerkers recht op jaarlijkse vakantie en ook op hun wettelijke feestdagen.

We zetten alles hieronder even alles op een rijd

Op hoeveel dagen jaarlijkse vakantie heeft een werknemer recht?

Het recht op jaarlijkse vakantie is in de privésector afhankelijk van het aantal dagen dat de werknemer in het voorgaande kalenderjaar (vakantiedienstjaar) heeft gewerkt, of de gelijkgestelde inactiviteitsdagen, zoals die bij de RSZ werden aangegeven.

De volgende dagen worden gelijkgesteld met dagen waarop uw werknemer effectief heeft gewerkt:

 • de niet-bezoldigde dagen van arbeidsonderbreking die voor de berekening van het vakantiegeld in aanmerking worden genomen;
 • de dagen afwezigheid waarvoor loon verschuldigd is;
 • de wettelijke vakantiedagen;
 • de vakantie volgens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;
 • de bijkomende vakantiedagen;
 • de dagen inhaalrust in de bouwsector;
 • de dagen inhaalrust in het kader van de arbeidsduurvermindering.

Maximumduur

Het maximum aantal wettelijke vakantiedagen waarop uw werknemers recht hebben, bedraagt:

 • 24 arbeidsdagen of vier vakantieweken per vakantiejaar, wanneer er in een 6-dagenweek wordt gewerkt;
 • 20 arbeidsdagen, wanneer er in een 5-dagenweek wordt gewerkt.

Een medewerker die in de loop van het vakantiedienstjaar overschakelt van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling, heeft recht op maximum vier vakantieweken in het werkregime waarin hij actief is op het ogenblik dat hij vakantie neemt.

Voor een werknemer die overschakelt van een deeltijdse naar een voltijdse tewerkstelling, is het aantal wettelijk betaalde vakantiedagen in verhouding tot zijn deeltijdse prestaties in de loop van het vakantiedienstjaar.

Op welke feestdagen heeft een medewerker recht?

Medewerkers hebben recht op 10 wettelijke feestdagen

Voltijdse werknemers in uw onderneming hebben jaarlijks in principe recht op 10 wettelijke feestdagen. Deze zijn vastgelegd op de volgende data:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Dag van de Arbeid (1 mei)
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Maria-Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstmis (25 december)

Voor deeltijdse werknemers dient gekeken te worden naar hun rooster(vast dan wel variabel) om te bepalen op welke feestdagen zij recht hebben.

Vervangende feestdagen

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming moet vervangen worden. Deze vervangende feestdag moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming en krijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. De oorspronkelijke feestdag verliest dan zijn kwalificatie als feestdag.

Wat is aanvullende vakantie, jeugdvakantie en seniorvakantie?

Werknemers in België hebben in principe enkel recht op vakantie als zij het voorgaande kalenderjaar effectief prestaties leverden als werknemer. Bijgevolg zouden werknemers die net een activiteit aanvatten (als werknemer) of deze hervatten na een langdurige inactiviteit daardoor gedurende hun eerste werkjaar (of jaar van werkhervatting) geen recht hebben op vakantiedagen noch op vakantiegeld.
Om hieraan tegemoet te komen en tevens in lijn te zijn met de Europese Richtlijn die elke werknemer het recht geeft op minstens vier weken vakantie per jaar, gedekt door vakantiegeld, kunnen bepaalde werknemers beroep doen op één van de volgende drie soorten bijkomende verlof:

 • aanvullende vakantie;
 • jeugdvakantie;
 • seniorvakantie.

Aanvullende vakantie of Europese vakantie

Het stelsel van aanvullende vakantie werd in het leven geroepen voor werknemers net een activiteit aanvatten of een activiteit hervatten na een langdurige inactiviteit.
Om recht te hebben op aanvullende vakantie moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een activiteit in dienst van één of meerdere werkgevers beginnen of hervatten;
 • minstens drie maanden (90 kalenderdagen – in hetzelfde kalenderjaar) hebben gewerkt (of met werken gelijkgestelde dagen) in de 12 maanden na het starten of herstarten;
 • de wettelijke vakantie voor dat vakantiejaar moet opgenomen zijn.

Het aantal dagen aanvullende vakantie worden verworven naargelang er in de loop van het vakantiejaar prestaties worden geleverd.

Jeugdvakantie

Jeugdvakantie is de vakantie waarop een jonge schoolverlater onder bepaalde voorwaarden gerechtigd is. Wanneer een jongere namelijk afstudeert en vervolgens begint te werken, bouwt hij dat eerste jaar (= vakantiedienstjaar) veelal geen vier volwaardige weken verlof op voor het daaropvolgende jaar (= vakantiejaar). Om dat op te vangen, kunnen jongeren jeugdvakantiedagen opnemen.
Om recht te hebben op jeugdvakantie moet de jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • op 31 december van het vakantiedienstjaar nog geen 25 jaar zijn;
 • in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of opleiding hebben beëindigd ;
 • na de beëindiging van de studies, leertijd of opleiding in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode van 1 maand.

Seniorvakantie

Als oudere werknemers het werk hervatten, na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige kalenderjaar (= vakantiedienstjaar), hebben ze geen recht op 4 volwaardige weken betaalde vakantie in het vakantiejaar. Om dat op te vangen en het onvolledige recht op betaalde vakantie aan te vullen, kan er beroep gedaan worden op seniorvakantie.
Om recht te hebben op seniorvakantie moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • op 31 december van het vakantiedienstjaar minstens 50 jaar oud zijn;
 • volledig werkloos of gehandicapt (=vanaf de 13e maand van arbeidsongeschiktheid) zijn geweest tijdens het vakantiedienstjaar en dus om die reden geen recht hebben op vier weken wettelijke vakantie.

Merk op, seniorvakantie kan niet toegekend worden aan werknemers die geen recht hebben op een volledige wettelijke vakantie ingevolge een periode van gedeeltelijke werkloosheid, tijdskrediet, …

Nood aan ondersteuning?

Nood aan ondersteuning? Attentia heeft een volledig Legal team klaar staan die jouw onderneming bijstaat voor al je juridische vragen

Contacteer onze experts