Laatste wijziging 12/10/2020

Moet mijn werknemer mij verwittigen bij ziekte?

Een werknemer is wettelijk verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen bij arbeidsongeschiktheid. De verwittiging kan in principe via telefoon, e-mail, sms of via een familielid of collega. Idealiter bepaalt u als werkgever in het arbeidsreglement hoe dit moet gebeuren.
Als de werknemer de dag zelf niet verwittigt, mag de werkgever ervan uitgaan dat de werknemer onwettig afwezig is. Er moet wel altijd rekening gehouden worden met de toestand en de omstandigheden waarin de werknemer zich bevindt. Als de werknemer bijvoorbeeld door zware verwondingen niet in staat was te verwittigen, is er geen sprake van een onwettige afwezigheid.

Moet mijn werknemer een geneeskundig getuigschrift indienen bij ziekte?

Een werknemer is niet bij wet verplicht om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen om zijn afwezigheid te rechtvaardigen. U kan wel een verplichting opnemen in het arbeidsreglement of in een cao. Ook op uw eenvoudig verzoek moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift afleveren. Belangrijk, een clausule in de individuele arbeidsovereenkomst alleen volstaat niet om de verplichting op te leggen.

Tegen wanneer moet het geneeskundig getuigschrift ingediend worden?

De termijn kan vastgelegd worden in het arbeidsreglement of een cao. Werd er geen termijn vastgelegd of gaat het verzoek uit van de werkgever, dan moet het attest afgeleverd worden binnen 2 werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek.
Als het getuigschrift te laat wordt overhandigd, kan de werkgever weigeren om, binnen de grenzen bepaald door de wet, gewaarborgd loon te betalen.

Mag ik de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer controleren?

U hebt het recht om de echtheid van de arbeidsongeschiktheid van de werknemers te laten controleren. Belangrijk om te weten, als u geen gebruik maakt van uw controlerecht, kan u de arbeidsongeschiktheid niet betwisten.

De werknemer moet alle maatregelen nemen om de controle mogelijk te maken en mag de controle niet weigeren.

De controle mag uitsluitend uitgevoerd worden door een arts die u zelf gekozen hebt. Neem met het oog op een controle gerust contact op met Attentia Preventie & Bescherming.

Mag ik de e-mails van mijn werknemer lezen?

Nee dat mag u niet zomaar.

Als werkgever moet u het midden houden tussen het controlerecht (de werknemer staat onder uw gezag), de privacywetgeving en de wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De basisregels over het controlerecht van de werkgever op de elektronische onlinecommunicatie zijn opgenomen in cao nr. 81 en moeten verder uitgewerkt worden in de onderneming via een specifiek beleid.

Nood aan een duurzaam arbeidsreglement?

Een duurzaam arbeidsreglement is cruciaal om alle rechten en plichten voor iedereen overzichtelijk te houden.

Ik wil advies