Wat is tijdskrediet?

Laatste wijziging 12/10/2020

Tijdskrediet is een vorm van loopbaanonderbreking in de privésector. Het stelsel werd destijds gecreëerd om te zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en vrije tijd in hoofde van de werknemer.

Het stelsel van tijdskrediet bestaat naast het stelsel van thematische verloven.

Tot enkele jaren terug bestonden er drie soorten tijdskrediet. Sedert april 2017 is het tijdskrediet zonder motief echter afgeschaft en kan een werknemer enkel nog beroep doen op volgende twee vormen:

 

 • Tijdskrediet met motief;
 • tijdskrediet eindeloopbaan.

Om in aanmerking te komen voor één van beide moet de werknemer voldoen aan bepaalde toegangsvoorwaarden. In vele sectoren werden met betrekking tot dit thema ook sectorcao’s afgesloten, met deze bepalingen moet dan ook bijkomend rekening gehouden worden.

Tijdskrediet met motief

Er bestaan zes vormen van tijdskrediet met motief. Afhankelijk van het arbeidsregime van de werknemer, kan de werkgever zijn arbeidsprestaties volledig dan wel gedeeltelijk (halftijds of 1/5e) verminderen en dit gedurende een periode van 51 maanden (voor alle motieven ‘zorgen voor een derde’) of 36 maanden (voor ‘volgen van een erkende opleiding).

Zorgen voor een derde:

 • zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • zorgen voor zijn kind jonger dan 21 jaar met een handicap;
 • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dar deel uitmaakt van uw gezin.
 • Volgen van een opleiding: een erkende opleiding volgen.

Tijdskrediet eindeloopbaan (ook wel ‘landingsbaan’ genoemd)

Het tijdskrediet eindeloopbaan biedt werknemers vanaf 55 jaar (of in specifieke gevallen vanaf 50 jaar) de mogelijkheid om hun prestaties te verminderen tot zij met pensioen gaan. Naast de leeftijdsvoorwaarde dient de werknemer tevens over een beroepsverleden als loontrekkende van 25 jaar te beschikken, minstens 24 maanden anciënniteit hebben bij de huidige werkgever en voldoen aan de voorwaarde inzake tewerkstelling (afhankelijk van het soort onderbreking).

Noteer dat:

 • slechts in bepaalde gevallen de opname van tijdskrediet een recht is;
 • de werknemer die tijdskrediet kan opnemen, niet sowieso gerechtigd is op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dit onderwerp kan u terugvinden op de website van de RVA.

Wat is thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof)?

Naast tijdskrediet bestaan er ook nog 3 thematische verloven: ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.

Ouderschapsverlof

De werknemer kan gedurende een bepaalde periode zijn arbeidsprestaties volledig, dan wel gedeeltelijk schorsen met het oog op de opvoeding van een kind jonger dan 12 jaar (afwijkende leeftijd voor gehandicapte kinderen). Sinds 2019 bestaan er vier vormen van schorsing. Afhankelijk van het arbeidsregime (voltijds, dan wel deeltijds) kan de werknemer beroep doen op:

 • de volledige onderbreking: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties, ongeacht het arbeidsregime (voltijds of deeltijds), gedurende maximum 4 maanden;
 • de halftijdse onderbreking: een halftijdse schorsing van de arbeidsprestaties, enkel mogelijk bij een voltijdse tewerkstelling (= 50% van een voltijdse betrekking), gedurende maximum 8 maanden;

Opmerking: flexibilisering van bovenstaande onderbrekingsvormen

In afwijking van de algemene regel en mits akkoord van de werkgever, mogen de periodes van 4 maanden (volledige onderbreking) en 8 maanden (halftijdse onderbreking) opgesplitst worden in respectievelijk 16 weken en een maand of een veelvoud daarvan.

 • de onderbreking met 1/5e: een schorsing van de arbeidsprestaties met 1/5e, enkel mogelijk bij een voltijdse tewerkstelling (= 20% van een voltijdse betrekking), gedurende maximum 20 maanden;
 • de onderbreking met 1/10e: een schorsing van de arbeidsprestaties met 1/10e, enkel mogelijk bij een voltijdse tewerkstelling (= 10% van een voltijdse betrekking), gedurende maximum 40 maanden.

Wanneer aan onderstaande toegangsvoorwaarden is voldaan, kan de werkgever het ouderschapsverlof niet weigeren:

 • de werknemer beschikt over een anciënniteit van minstens 12 maanden bij de werkgever (in de periode van 15 maanden die de aanvraag voorafgaan);
 • het betrokken kind is jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar indien het kind gehandicapt is op het moment dat het ouderschapsverlof aangevraagd wordt;
 • de werknemer werkt volgens het vereiste arbeidsregime (voltijds of deeltijds).

Palliatief verlof

Palliatief verlof is bedoeld voor de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal is. Het kan op één van de volgende manieren worden opgenomen:

 • de volledige onderbreking: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties;
 • de halftijdse onderbreking: een schorsing van de arbeidsprestaties met 1/2e;
 • de onderbreking met 1/5e: een schorsing van de arbeidsprestaties met 1/5e.

De periode waarvoor het palliatief verlof verkregen kan worden is maximum 1 maand en is tweemaal verlengbaar met een maand.
Deze vorm van loopbaanonderbreking kan de werknemer in de privésector niet geweigerd worden.

Verlof voor medische bijstand
Het verlof voor medische bijstand biedt een werknemer de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Afhankelijk van het arbeidsregime (voltijds ,dan wel deeltijds) kan de werknemer in kwestie beroep doen op:

 • de volledige onderbreking: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties, ongeacht het arbeidsregime (voltijds of deeltijds);
 • de halftijdse gedeeltelijke onderbreking: een halftijdse schorsing van de arbeidsprestaties, enkel mogelijk bij een voltijdse of 3/4e tewerkstelling (= 50% van een voltijdse betrekking);
 • de 1/5e gedeeltelijke onderbreking: een schorsing van de arbeidsprestaties met 1/5e, enkel mogelijk bij een voltijdse tewerkstelling (= 20% van een voltijdse betrekking).

De werknemer die van dit recht gebruik wil maken, moet ook beschikken over een attest van de behandelend arts van het zwaar ziek gezins- of familielid.
Een volledig overzicht van de voorwaarden en toepassingsmodaliteiten van de voornoemde thematische verloven kan u terugvinden op de website van de RVA.

Nood aan ondersteuning?

Onze legal experts staan klaar om op al je juridische vragen te antwoorden.

Vraag hier advies