Moet ik als Belgische werkgever over een arbeidsreglement beschikken?

Iedere onderneming, natuurlijke persoon, vzw, … die werknemers tewerkstelt, moet over een arbeidsreglement beschikken.
Het arbeidsreglement is één van de basisdocumenten bij de tewerkstelling van werknemers.

Welke procedure moet ik volgen om een arbeidsreglement in te voeren of te wijzigen?

Het volstaat niet om een arbeidsreglement uit te werken. Het nieuwe (of het gewijzigde) arbeidsreglement moeten ook volgens een geijkte procedure ingevoerd worden.

Voor ondernemingen die niet over een ondernemingsraad beschikken, dient de werkgever onder meer het arbeidsreglement gedurende 15 kalenderdagen aan te plakken in de onderneming met de terbeschikkingstelling van een opmerkingenregister. Indien er geen opmerkingen zijn, treedt het arbeidsreglement in werking.

Voor ondernemingen die wel over een ondernemingsraad beschikken, moet onder meer de wijziging van het arbeidsreglement ter kennis worden gebracht van de werknemers (via aanplakking) en aan alle leden van de ondernemingsraad. Nadien moet het topic onder meer op de agenda van de ondernemingsraad worden geplaatst. Enige tijd later spreekt de ondernemingsraad zich uit over de goedkeuring van het arbeidsreglement. Na het bekomen van een akkoord, treedt het arbeidsreglement in principe na 15 kalenderdagen in werking.

Eens het arbeidsreglement in werking is getreden, mag u als werkgever de bekendmakingsformaliteiten niet uit het oog verliezen. Deze houden onder meer in dat u binnen de 8 kalenderdagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement onder meer een gedateerd en ondertekend kopie van het arbeidsreglement moet bezorgen aan de bevoegde Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (via aangetekende zending of via de webapplicatie), de werknemers een kopie van het (gewijzigde) arbeidsreglement moeten ontvangen en het (gewijzigde) arbeidsreglement ter inzage moet gelegd worden in de onderneming.

Merk op, niet voor iedere wijziging bent u verplicht om de uitgebreide wijzigingsprocedure te volgen. Voor wijzigingen van de onderstaande topics, is dit bijvoorbeeld niet nodig:

  • de plaats waar de persoon te bereiken is die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen;
  • de plaats waar de verbandkist zich bevindt;

Nood aan juridisch advies voor uw arbeidsreglement?