Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn een bindende wettelijke overeenkomst tussen u (“U” of “Uw”) als gebruiker van deze softwareapplicatie (“Applicatie”) en de onderneming die behoren tot de Attentia groep (Attentia sociaal secretariaat vzw, Attentia preventie & bescherming vzw, Attentia NV, Attentia corporate vzw en Krekelbergh-Attentia sociaal kantoor nv (“Bedrijf”, “Ons”) met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze Applicatie.

Uw toegang tot en gebruik van deze Applicatie vormt Uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. U verbindt er zich toe om op elke ogenblik alle gegevens volledig, correct en tijdig in te geven in de Applicatie en bij te werken, te verbeteren en onvolledige of niet ter zake dienende gegevens te verwijderen, zoals onder meer de gegevens van Uw cliënten.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden bij te werken en om alle producten, diensten en alle (gerelateerde) informatie in de Applicatie en/of over de Applicatie (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de werking van de Applicatie zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of stop te zetten.

  1. Gebruik van de Applicatie 2. Intellectuele eigendomsrechten. 3. Garantiedisclaimer 4. Aansprakelijkheidsbeperking 5. Gegevensbescherming  6. Rechtskeuze  7. Scheidbaarheid  8. Contactgegevens
  2. Gebruik van de Applicatie

Toegang tot de Applicatie

Mogelijk moet U, door het aanmaken van een account, zich registreren voordat U toegang tot de Applicatie kunt krijgen. De toegang tot de Applicatie kan gekoppeld zijn aan Uw functie als werknemer of als vertegenwoordiger van een bedrijf. U verstrekt het Bedrijf waarheidsgetrouwe en correcte (contact)gegevens en U houdt deze informatie actueel om ervoor te zorgen dat het Bedrijf altijd correcte informatie heeft in verband met Uw account.

Het Bedrijf kan Uw toegangsrechten op elk moment en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren of intrekken.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot Uw account; U moet de nodige maatregelen nemen tegen misbruik. Als U vermoedt dat Uw account is gecompromitteerd, moet U het Bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en Uw Account opheffen.

Bedrijfsinhoud

Alle informatie, materialen, gegevens en elektronische bestanden van welke aard dan ook die zijn opgenomen in en geplaatst zijn op deze Applicatie of informatie met betrekking tot de Applicatie die door het Bedrijf naar U is verzonden via elektronische communicatie (“Bedrijfsinhoud”) worden uitsluitend door het Bedrijf verstrekt voor informatieve doeleinden.

 

Gebruikersinhoud

Indien van toepassing, kunt U informatie/elektronische bestanden uploaden, opslaan, indienen op de Applicatie (“Gebruikersinhoud”).

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud die is geüpload in de Applicatie te bewerken of te verwijderen, ofwel opgeslagen op servers ofwel gehost of gepubliceerd in de Applicatie.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade aan de Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk).

 

Aanvaardbaar gebruik

Wanneer u de Applicatie gebruikt, zult U zich onthouden van elke handeling die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd. U zult geen informatie in de Applicatie uploaden die onwettig of illegaal is, die inbreuk maakt op de wettelijke rechten van derden en/of die aanleiding kan geven tot juridische acties tegen U, tegen het Bedrijf of tegen een derde partij (in elk geval onder ieder toepasselijk recht).

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Uw gebruik van de Applicatie kan niet worden gezien als het verlenen van een licentie of recht om de Bedrijfsinhoud van deze Applicatie te gebruiken, om de handelsmerken, logo’s en productnamen te gebruiken die in de Applicatie voorkomen en die toebehoren aan het Bedrijf of aan andere rechthebbenden (gezamenlijk, ” Handelsmerken”). Het gebruik van Handelsmerken zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf is verboden.

De Applicatie en/of de Bedrijfsinhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, software, muziek, audio-videoclips en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal behoort toe aan het Bedrijf. Duplicatie, openbare verzending, distributie, wijziging, verwijdering of reproductie zonder toestemming van het Bedrijf is verboden onder het auteursrecht.

 

  1. Garantiedisclaimer

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE APPLICATIE “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” WORDT GELEVERD, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN. HET BEDRIJF DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN WIJST ELKE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. NOCH GARANDEERT HET BEDRIJF DAT DE APPLICATIE VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN DOET HET BEDRIJF GEEN TOEZEGGING EN GEEFT HET GEEN GARANTIE, GOEDKEURING EN NEEMT HET GEEN AANSPRAKELIJKHEID AAN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, VOLGORDE OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, GEGEVENS, MENINGEN, ADVIES OF VERKLARINGEN GEPLAATST OP DEZE WEBSITES OF VOOR DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP APPLICATIES VAN DERDEN (OF DE INHOUD DAARVAN), VOOR GEBRUIKERSINHOUD OF APPARATEN, VOOR BEDRIJFSINHOUD EN HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDEN.

GEEN ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN DOOR OF VIA DE APPLICATIE BIEDT ENIGE GARANTIE NAMENS HET BEDRIJF.

  1. Aansprakelijkheidsbeperking

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL BIJ PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET DE APPLICATIE, HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE IS EN, INDIEN VAN TOEPASSING, HET VERWIJDEREN VAN DE SOFTWARE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN APPLICATIES VAN DERDEN OF DE BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD ERVAN EN HOEWEL UW RELATIE MET DERGELIJKE APPLICATIES VAN DERDEN KAN WORDEN BEHEERST DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL, MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF, BIJ ENIGE PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET APPLICATIES VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN, HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE EN/OF HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE APPLICATIES VAN DERDEN.

 

IN GEEN GEVAL ZIJN HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, BESTUURDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTENEN, OPVOLGERS, TOEGEWEZENEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR:

(1) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE; (2) ENIG: (A) VERLIES VAN GEBRUIK; (B) VERLIES VAN GEBRUIKERSINHOUD; (C) VERLIES VAN ZAKEN; (D) WINSTVERLIES; OF (E) SCHADE AAN APPARATEN, (F) SCHADE IN ALLE GEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE, APPARATEN, APPLICATIES VAN DERDEN, APPLICATIE-INHOUD VAN DERDEN, BEDRIJFSINHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD; (3) NIET-NAKOMING OF ONVOLDOENDE NAKOMING OF VERTRAGING VAN DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMSTEN VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT OF ENIGE OORZAAK DIE NIET REDELIJK TE VOORZIEN IS OF BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN HET BEDRIJF VALT.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR FRAUDE, BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE, DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ZIJN NALATIGHEID EN, INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GROVE NALATIGHEID.

 

  1. Gegevensbescherming

Het Bedrijf streeft ernaar Uw persoonsgegevens op een wettige, passende en transparante manier te verwerken.

Neem Uw tijd om Privacy Policy door te lezen. Door de Applicatie te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf uw persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met ons Beleid inzake Gegevensbescherming.

  1. Rechtskeuze

De partijen komen overeen elk geschil dat voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden of daarmee verband houdt, uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken van Brussel, en gaan akkoord met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken en komen verder overeen dat alle geschillen zullen worden beslecht, geregeld en beheerst onder en naar Belgisch recht en deze paragraaf vervangt elke tegenstrijdige keuze van rechtsregels. 

  1. Scheidbaarheid

De ongeldigheid van een paragraaf, alinea of artikel van de Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van een andere paragraaf, alinea of​deel hiervan en een dergelijke ongeldige paragraaf, alinea of deel daarvan zal worden herzien om de beoogde strekking en bedoeling van een dergelijke bepaling te bereiken tussen de partijen.

  1. Contactgegevens

Neem voor vragen, opmerkingen of feedback contact met ons op:

ATTENTIA corporate vzw
t.a.v. Data Protection Officer
Sluisweg 1 bus 5
B-9000 Gent