Privacy Policy

Wat is GDPR en hoe gaat ATTENTIA hiermee om?
Welke verwerkingsactiviteiten maken deel uit van de opdrachten van ATTENTIA?
Bij wie kan ik terecht met alle vragen rond privacy?
Is ATTENTIA een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke?
Dienstenleveranciers & andere ontvangers van persoonsgegevens
Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt door ATTENTIA?
Verwerkt ATTENTIA “gevoelige persoonsgegevens”?
Automatische besluitvorming
Op welke rechtsgrond baseert ATTENTIA zich om persoonsgegevens te mogen verwerken?
Welke bewaartermijnen hanteert ATTENTIA?
Gebruikt de ATTENTIA website ook cookies?
Wat biedt ATTENTIA richting haar klanten aan ter ondersteuning van hun GDPR traject?
Welke beveiligingsmaatregelen heeft ATTENTIA geïmplementeerd om de persoonsgegevens correct te beschermen?
Welke rechten heeft de individuele betrokkene onder de GDPR?
Wijzigingen aan deze privacy policy

 

 

1. Wat is GDPR en hoe gaat ATTENTIA hiermee om?

General Data Protection Regulation

“GDPR” staat voor “General Data Protection Regulation”. Dit is de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze wordt in het Nederlands ook wel “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of AVG genoemd en vormt  de nieuwe geharmoniseerde Europese privacy wetgeving, die de basis vormt voor het ATTENTIA privacy programma.
De GDPR is van toepassing op:
 • alle organisaties gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”);
 • alle organisaties, al dan niet gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), die persoonsgegevens verwerken van natuurlijke personen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Gezien alle entiteiten van ATTENTIA gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) is de GDPR van toepassing voor alle diensten die wij leveren aan onze klanten, eigen medewerkers of aan derden.

 

Toepassing GDPR bij ATTENTIA

ATTENTIA en zijn entiteiten bieden verschillende diensten aan klanten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Een overzicht van de verschillende entiteiten binnen onze groep vindt u in de tabel onderaan dit hoofdstuk.
Voor ATTENTIA is de privacy van zowel klanten, eigen medewerkers als derden een prioriteit. Daartoe is er een actief privacy programma o.l.v. de Data Protection Officer met als doel alle persoonsgegevens van klanten en van medewerkers correct te beschermen conform de vereisten vastgelegd in de GDPR en andere relevante wetgeving op vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
ATTENTIA verbindt zich ertoe deze vereisten omtrent privacy niet enkel toe te passen binnen zijn eigen entiteiten maar ook op te leggen aan alle dienstenleveranciers waar ATTENTIA mee samenwerkt. Deze vereisten worden geborgd  via specifiek daartoe bestemde verwerkersovereenkomsten die een addendum vormen op de bestaande contracten met onze klanten en dienstenleveranciers. Dit met als uiteindelijk doel de privacy van elke individuele betrokkene te waarborgen in het kader van een correcte dienstverlening aan klanten.

 

BU Facturatieadres PC Gemeente BTW Ondernemingsnummer BTW-nummer
ATTENTIA preventie & bescherming vzw Sluisweg 1, bus 2 9000 Gent Nee 409440463
ATTENTIA sociaal secretariaat vzw Sluisweg 1, bus 1 9000 Gent Ja 406607271 BE0406607271
ATTENTIA nv Sluisweg 1, bus 4 9000 Gent Ja 462975357 BE0462975357
ATTENTIA corporate vzw Sluisweg 1, bus 5 9000 Gent Ja 406633995 BE0406633995
Krekelbergh – ATTENTIA – sociaal kantoor nv Hoogleedsesteenweg 348 8800 Roeselare Ja 0421457179 BE0421457179

 

2. Welke verwerkingsactiviteiten maken deel uit van de opdrachten van ATTENTIA?

ATTENTIA biedt een waaier van diensten aan zijn klanten. Diensten die hieronder verder worden toegelicht. Meer informatie over elke dienstverlening afzonderlijk kunt u terugvinden op  andere pagina’s op onze website of verkrijgen op aanvraag. Het is in functie van deze dienstverleningen dat meerdere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt.

Dienstverlening Krekelbergh-Attentia sociaal kantoor, waaronder:

 • Samenstellen van het brutoloon op basis van persoonsgegevens en tijdsgegevens.
 • Bruto-netto berekening.
 • Individuele en collectieve loondocumenten aanmaken en afleveren.
 • Doorzenden van de betaalopdracht naar de financiële instelling.
 • Verdere verwerking voor statistische of rapporteringsdoeleinden van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verschafte persoonsgegevens op basis van gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens voor globale rapporten of op basis van de reële persoonsgegevens voor individuele rapporten.

Dienstverlening Attentia sociaal secretariaat, waaronder:

 • Samenstellen van het brutoloon op basis van persoonsgegevens en tijdsgegevens.
 • Bruto-netto berekening.
 • Individuele en collectieve loondocumenten aanmaken en afleveren.
 • Doorzenden van de betaalopdracht naar de financiële instelling.
 • Verdere verwerking voor statistische- of rapporteringsdoeleinden van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verschafte persoonsgegevens op basis van gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens voor globale rapporten of op basis van de reële persoonsgegevens voor individuele rapporten.

Dienstverlening Attentia sociaal secretariaat – DOTS, waaronder mogelijk:

 • DOTS Essentials
 • Payroll Essentials
 • Flexible Reward
 • Document Management
 • Connected Time
 • Self assessment beeldschermwerk
 • Verdere verwerking voor statistische- of rapporteringsdoeleinden van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verschafte persoonsgegevens op basis van geaggregeerde gegevens voor globale rapporten of op basis van de reële persoonsgegevens voor individuele rapporten.

Dienstverlening Attentia nv, waaronder mogelijk:

 • Tax & Legal advies: sociaaljuridische ondersteuning, sociale audits, arbeidsreglementen en andere policies, grensoverschrijdende tewerkstelling.
 • Academy: gespecialiseerde opleidingen (open opleidingen en/of opleidingen ter plaatse).
 • Advies over bonusoptimalisatie via o.a. Warrants.
 • Sourcing-en outsourcing services: payroll-consulting ter plaatse en/of business process outsourcing (BPO).
 • Strategisch loonbeleid.
 • Flexibel verlonen.
 • Strategisch HR en/of Well-being beleid.
 • SENSOR (psychosociale risicoanalyse).
 • Medische check-ups.
 • Fit en/of Posturale check-ups.
 • Corporate Vitality en Energy2grow: diverse Well-being programma’s.
 • Verdere verwerking voor statistische- of rapporteringsdoeleinden van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verschafte persoonsgegevens op basis van geaggregeerde gegevens voor globale rapporten of op basis van de reële persoonsgegevens voor individuele rapporten.

Dienstverlening Attentia preventie & bescherming vzw, waaronder mogelijk:

 • Uitvoeren van de aan de externe dienst voor Preventie en Bescherming opgelegde opdrachten in het kader van de Welzijnswet, waarin volgende disciplines aanwezig zijn: arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale aspecten van de arbeid.
 • Indien van toepassing, de uitvoering van de medische controle van de vaarbevoegdheid voor zeevarenden volgens de Belgische wetgeving en de medische controle van de rijgeschiktheid voor de kandidaten en titularissen van een groep 2 rijbewijs.
 • Uitvoeren van gezondheidstoezicht.
 • Versturen van herinneringen naar de betrokkenen i.h.k.v. een gezondheidsevaluatie.
 • Op digitale wijze verwerken van en rapporteren over de reden van ziekte van de betrokkenen.
 • Verdere verwerking voor statistische- of rapporteringsdoeleinden van de door de Verwerkingsverantwoordelijke verschafte persoonsgegevens op basis van geaggregeerde gegevens voor globale rapporten of op basis van de reële persoonsgegevens voor individuele rapporten.

3. Bij wie kan ik terecht met alle vragen rond privacy?

Voor alle vragen rond Privacy kunt u via mail terecht bij Privacy@attentia.be . Onze Data Protection Officer of zijn collega’s zullen uw vraag bekijken en waar relevant de gevraagde informatie aan u terugbezorgen.
Wenst u per brief te communiceren, dan kunt u deze sturen naar volgend adres:
ATTENTIA corporate vzw
Sluisweg 1 bus 5
B-9000 Gent
en dit ter attentie van de Data Protection Officer.

4. Is ATTENTIA een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke?

Voor de meeste dienstverleningen treedt ATTENTIA op als verwerker om in opdracht van onze klanten persoonsgegevens te verwerken. Goede afspraken omtrent het correct beschermen van persoonsgegevens tijdens deze verwerkingsactiviteiten worden geborgd in een verwerkersovereenkomst tussen ATTENTIA en de klant die een addendum vormt bovenop het reeds bestaande contract.
Voor enkele andere activiteiten treedt ATTENTIA op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreft meer specifiek activiteiten die vallen onder Preventie & Bescherming. De codex welzijn op het werk stelt duidelijk dat een externe dienst zelf het doel van de verwerking dient te kunnen bepalen om zijn opdracht onafhankelijk te vervullen. Uit deze bepaling vloeit voort dat de externe dienst verwerkingsverantwoordelijke is en niet gewoon verwerker.

5. Dienstenleveranciers & andere ontvangers van persoonsgegevens

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van derden van wiens diensten Attentia gebruik maakt met het oog op het goed functioneren van de groepsvennootschappen en van de diensten aangeboden via de website, zoals hosting providers, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functionaliteiten op de website waarvan u gebruik kunt maken. Extra functionaliteiten zijn bijvoorbeeld het ontvangen van onze jaarlijkse kalender en het aankopen van producten en/of diensten van door Attentia geselecteerde partners (bijvoorbeeld cadeaubonnen voor een medische check-up). Deze dienstverleners ontvangen enkel die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen uit te voeren opdrachten. Zij mogen uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken, noch openbaar maken. U kunt op eenvoudig verzoek een lijst van deze derden en partners opvragen.
Attentia draagt er zorg voor dat verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden steeds gebeurt conform een passend en adequaat beschermingsniveau zoals vastgelegd in de GDPR, dit zelfs indien hogervermelde dienstverleners zouden gevestigd zijn buiten Europa in een gebied zonder passende beschermingsmaatregelen.
Voor het overige verstrekt Attentia alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.
Bij selectie van een nieuwe dienstenleverancier worden de GDPR vereisten mee opgenomen en wordt tegelijk een verwerkersovereenkomst afgesloten tussen ATTENTIA en deze dienstenleverancier. Op die manier geeft ATTENTIA zijn klanten de garantie dat ook zijn dienstenleveranciers conform zijn met de vereisten vanuit de GDPR. Een beknopt overzicht van de dienstenleveranciers waar ATTENTIA op dit moment mee samenwerkt, kan door onze klanten op aanvraag worden bekomen.
Naast de partijen die ons ondersteunen o.a. op vlak van IT om bijvoorbeeld toepassingen te hosten of infrastructuur te leveren, zijn er ook een reeks partijen die van ons persoonsgegevens ontvangen als resultaat van onze eigen verwerking. Zo worden o.a. in functie van de dienstverlening sociaal secretariaat op zeer regelmatige basis persoonsgegevens bezorgd aan enkele overheidsinstanties (vb. FEDRIS), mutualiteiten of verzekeringsmaatschappijen. Deze transfers van persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk ondersteunend aan het uitvoeren van wettelijke verplichtingen waaraan onze klanten zijn onderworpen en waarvoor ATTENTIA zijn klanten ondersteunt.

6. Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt door ATTENTIA?

ATTENTIA ontvangt persoonsgegevens via verschillende kanalen. Hieronder een woordje uitleg daarbij.

Via u als klant:

We verwerken de persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld wanneer u de klantendienst belt), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u ons een brief stuurt), digitaal (bijvoorbeeld als u via onze website iets bestelt, wanneer u ons een e-mail stuurt) of mondeling (bijvoorbeeld in één van onze klantenkantoren).

De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen:

Wanneer u als klant één van onze toepassingen gebruikt kunnen ook daar persoonsgegevens over u worden verzameld. Dit gebeurt uiteraard enkel onder voorbehoud van uw toestemming; daarnaast worden deze persoonsgegevens enkel gebruikt in functie van het naar u gecommuniceerde doeleind waarvoor u toestemming verleende.

De persoonsgegevens die wij van derde partijen ontvangen:

Gezien ATTENTIA o.a. in het kader van de dienstverlening sociaal secretariaat vele organisaties als klant heeft, sturen zij persoonsgegevens van hun personeel door aan ATTENTIA in functie van bijvoorbeeld de loonberekening. Ook hier worden altijd correcte afspraken gemaakt omtrent de correcte uitwisseling en beheer van deze persoonsgegevens en worden deze afspraken geborgd in een verwerkersovereenkomst tussen ATTENTIA en de klant.

De persoonsgegevens van niet-klanten:

Via diverse kanalen, zoals o.a. promoties/acties en onze website kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn van ATTENTIA met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van de ATTENTIA producten en diensten. Wij waarborgen daarbij uw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met uw eventueel wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in deze context uw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.
Een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die ATTENTIA verwerkt vindt u in de tabel hieronder.

 • Afbeeldingen of beeldmateriaal
 • Andere persoonlijke gegevens
 • Beroep & betrekking
 • Financiële bijzonderheden
 • Fysieke kenmerken
 • Gezinssamenstelling
 • Identificatiegegevens
 • Informatie omtrent scholing en opleiding
 • Leefgewoonten
 • Medische gegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Psychologische gegevens
 • Ras en etnische gegevens
 • Rijksregisternummer
 • Verblijfsgegevens
 • Vrije tijd en interesse

 

7. Verwerkt ATTENTIA “gevoelige persoonsgegevens”?

Gezien ATTENTIA onder meer ook activiteiten m.b.t. Preventie & Bescherming uitvoert worden hierbij ook medische gegevens verwerkt. Deze worden vanuit de GDPR gezien als gevoelige persoonsgegevens, die bijkomende aandacht vragen.

8. Automatische besluitvorming

In de GDPR wordt bepaald dat organisaties mensen niet mogen onderwerpen aan geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor hen hebben of hen ‘anderszins in aanmerkelijke mate treffen’. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk indien het besluit:
 • noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • is toegestaan op grond van een unierechtelijke of lidstatelijke bepaling (vb. opsporen van fraude);
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
ATTENTIA verklaart dat er op geen enkele manier aan automatische besluitvorming op basis van persoonsgegevens wordt gedaan. Mocht dit naar de toekomst veranderen, zal ATTENTIA enkel daartoe overgaan indien voldaan wordt aan de uitzonderingsmogelijkheden die hierboven worden beschreven.

9. Op welke rechtsgrond baseert ATTENTIA zich om persoonsgegevens te mogen verwerken?

Aangezien proportionaliteit en finaliteit twee belangrijke basisbeginselen zijn in de GDPR, vindt ATTENTIA het belangrijk dat enkel de persoonsgegevens van klanten en medewerkers worden verwerkt als deze noodzakelijk zijn in functie van het beoogde doel.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:
 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract tussen ATTENTIA en de klant (waarbij de klant een natuurlijk persoon maar ook een organisatie kan zijn);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan ATTENTIA is onderworpen;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

10. Welke bewaartermijnen hanteert ATTENTIA?

ATTENTIA respecteert de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. De meeste sociale en fiscale documenten moeten gedurende een wettelijke vastgelegde bewaartermijn worden bewaard. Anderzijds mogen dergelijke documenten niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Meer concreet: zodra de persoonsgegevens de wettelijk vastgelegde minimum bewaartermijn hebben overschreden EN de rechtsgrond waarop ATTENTIA zich beroept deze gegevens te mogen verwerken komt te vervallen, dan zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd.
Meer informatie omtrent de bewaartermijnen kan worden opgevraagd via Privacy@attentia.be en zal binnenkort ook op onze website te raadplegen zijn.

11. Gebruikt de ATTENTIA website ook Cookies?

Om de gebruikerservaring van onze website te optimaliseren naar alle klanten, maakt de website van ATTENTIA gebruik van cookies. Meer informatie omtrent de reden voor en het gebruik van cookies kunt u terugvinden in onze cookieverklaring (zie  https://www.attentia.be/nl/cookieverklaring ).

12. Wat biedt ATTENTIA richting haar klanten aan ter ondersteuning van hun GDPR traject?

Hoewel ATTENTIA niet de tijd en de middelen kan vrijmaken alle klanten te begeleiden in hun eigen GDPR traject, biedt ATTENTIA alsnog volgende zaken aan  de klant:
 • Een verwerkersovereenkomst voor dit type klanten waarmee ATTENTIA een relatie verwerker-verwerkingsverantwoordelijke heeft;
 • Ondersteuning vanuit het ATTENTIA privacy team rond de in de verwerkersovereenkomst vermelde thema’s zolang dit dienstverlening betreft die ATTENTIA biedt aan de klant;
 • Een GDPR pakket specifiek op maat van KMO klanten dat wordt aangeboden via de webshop van ATTENTIA;
Alle vragen m.b.t. privacy / GDPR die binnen de scope vallen van de dienstverlening tussen ATTENTIA en haar klanten, kunnen worden gericht aan Privacy@attentia.be . De Data Protection Officer en/of zijn collega’s beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

13. Welke beveiligingsmaatregelen heeft ATTENTIA geïmplementeerd om de persoonsgegevens correct te beschermen?

ATTENTIA voorziet gepaste technische & organisatorische maatregelen om alle persoonsgegevens die worden verwerkt correct te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.
Binnen ATTENTIA zijn zowel een Data Protection Officer als een Security Officer aangesteld die het niveau van beveiliging voortdurend controleren en verder optimaliseren. Op aanvraag kan er voor klanten meer informatie worden bezorgd over de concrete beveiligingsmaatregelen die werden ingericht.

14. Welke rechten heeft de individuele betrokkene onder de GDPR?

Dankzij de GDPR worden de rechten van u als individuele betrokkene terecht aangescherpt. Hieronder een overzicht.

Recht van inzage

U heeft het recht om bij ATTENTIA na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:
 • de doeleinden waarvoor ATTENTIA deze persoonsgegevens verwerkt;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers (indien uw gegevens effectief aan andere partijen worden bezorgd);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Bij aanvraag ontvangt u een gratis kopie van de verwerkte gegevens; echter zal een administratieve kost worden aangerekend voor elke bijkomende kopie die wordt aangevraagd.

Recht op correctie van persoonsgegevens

Indien u vaststelt dat de persoonsgegevens die door ATTENTIA worden verwerkt onvolledig, foutief, verouderd zijn dan heeft u het recht dit te laten rechtzetten. Wel is het zo dat ATTENTIA in functie van de dienstverlening naar klanten vaak optreedt als verwerker waarbij het eigenaarschap van de data niet altijd bij ATTENTIA zelf maar vaak bij de organisatie die onze klant is, ligt. In dat geval zullen wij uw verzoek doorverwijzen naar de desbetreffende organisatie.

Recht op vergetelheid

De GDPR voorziet ook in het recht om uw persoonsgegevens die ATTENTIA verwerkt te laten verwijderen. Dergelijk verzoek kunt u indienen in de volgende omstandigheden:
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door ATTENTIA;
 • U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar ATTENTIA zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door ATTENTIA;
 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.
Uitzondering: Wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijk onderzoek, kan uw verzoek om deze te wissen niet worden uitgevoerd. Desgevallend zullen wij u daar verder over informeren op uw verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ATTENTIA in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in functie van overdracht naar een andere partij. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt aan ATTENTIA, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kunt u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van ATTENTIA of in het kader van het algemeen belang.

Hoe oefen ik mijn privacyrechten uit?

U kunt ofwel per brief ofwel via e-mail uw privacyrechten uitoefenen. Hieronder vindt u de contactgegevens die u kunt gebruiken.
ATTENTIA corporate vzw
t.a.v. Data Protection Officer
Sluisweg 1 bus 5
B-9000 Gent
Aangezien ATTENTIA ten alle koste wil vermijden uw gegevens openbaar te maken aan niet geautoriseerden, wordt bij elk verzoek gevraagd om een correcte identificatie van de betrokkene. Daarom vragen wij u om bij uw verzoek ook een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wanneer ontvang ik een antwoord?

Wij reageren in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

15. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Om het gebruik van persoonsgegevens binnen ATTENTIA correct te weerspiegelen, zal deze Privacy Policy regelmatig worden bijgewerkt. U zult steeds de datum terugvinden waarop de huidige versie werd gepubliceerd, alsook een link naar de vorige versies.