Eindejaarspremie 2021, COVID-subsidie

Zorgen voor je team Horeca : Eindejaarspremie 2021 en de COVID-subsidie

Subsidie

  • Er wordt een gedeeltelijke tussenkomst voorzien in de kost van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens Corona. Het toegekende bedrag zal niet volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona te dekken. Onder tijdelijke werkloosheid wegens Corona wordt verstaan de periodes aangegeven aan de RSZ onder prestatiecode 77. (Tijdelijke werkloosheid wegens overstromingen zit ook in deze code maar deze periodes mogen niet worden opgenomen)
  • Het Fonds zal de beschikbare middelen op gelijke wijze verdelen. Het bedrag dat per werkgever kan worden toegekend, kan pas worden berekend na de verwerking van alle aangiftes.
  • De subsidie wordt ingezet om het stuk van de EP die verschuldigd is voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens Corona gedeeltelijk te financieren.
  • Dit wil zeggen dat de subsidie niet mag gebruikt worden voor de financiering van andere periodes van tijdelijke werkloosheid. De subsidie kan dus enkel aangewend worden voor de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens Corona.

Aangifte

De aangifte met subsidieregeling dient in 2 delen te gebeuren. Dit kan vanaf 24 januari 2022 t.e.m. 13 februari 2022:

  • Deel 1:

Het brutobedrag voor de effectieve prestaties en alle gelijkgestelde periodes; (inclusief de gelijkgestelde periodes van tijdelijke werkloosheid wegens Corona)

  • Deel 2:

Het brutobedrag voor de gelijkgestelde periodes van tijdelijke werkloosheid wegens Corona. (code 77) Let op, na 13 februari 2022 kan u dit deel niet meer verhogen, wel verminderen.

Enkel deel 1 van de aangifte wordt gebruikt voor de verwerking van de aangifte (dus niet voor de aanvraag van de subsidie). Daarom moet het de volledige premie bevatten, zonder uitzondering. Dus ook de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona moeten opgenomen zijn in deze aangifte.

Deel 2 van de aangifte geldt als subsidieaanvraag van de werkgever. Dit deel zal in aanmerking worden genomen voor de berekening van het aandeel van de werkgever in de beschikbare subsidie (dus niet voor de uitbetaling van de premies).

U heeft reeds een aangifte ingediend:

Alle ondernemingen dienen een subsidieaanvraag in te dienen om aanspraak te kunnen maken op een aandeel in de subsidie. Ondernemingen die voor 24 januari 2022 reeds een volledige aangifte hebben ingediend, dienen minstens deel 2 van de aangifte aan te geven.

Timing

Deze opgesplitste aangifte, en de correcties op deze aangifte dienen uiterlijk 13 februari 2022 te worden ingediend bij het Fonds overeenkomstig de modaliteiten bepaald in de handleiding ter beschikking gesteld op de website van het Fonds Horeca.

Midden februari 2022 plaatst het Fonds een overzicht van de uit te betalen subsidie ter goedkeuring op de portaalsite van het Fonds. Deze brief wordt eveneens verzonden per gewone post.

In deze brief wordt gevraagd om de bedragen te bevestigen, en te bevestigen dat deze enkel worden aangewend voor periodes van tijdelijke werkloosheid Corona. Indien u niet reageert op deze brief, gaat het Fonds ervan uit dat u het bedrag bevestigt en dat deze bedragen worden aangewend voor periodes van tijdelijke werkloosheid Corona.

Begin maart 2022 zal het Fonds het subsidiebedrag verdelen onder die werkgevers die tijdig een aangifte eindejaarspremie hebben ingediend. Het toegekende bedrag wordt begin maart toegewezen aan de rekening van de werkgever binnen het Fonds.

Bij foutieve aangifte van tijdelijke werkloosheid zal de overheid te veel uitbetaalde bedragen terugvorderen van de individuele werkgevers.

Toekenning

Werkgevers wiens aangifte reeds volledig werd afgerekend zullen begin maart het bedrag van de subsidie teruggestort krijgen.

Werkgevers met een openstaand saldo zullen een nieuwe afrekening ontvangen, na verdeling van de subsidie. De premies zullen worden uitbetaald aan de werknemers zodra dit saldo is aangezuiverd.

Bron :

  • Fonds Horeca