Wilt u als onderneming uw vaccinatiegraad opvragen?

Bouwen aan je bedrijf Wilt u als onderneming uw vaccinatiegraad opvragen?

Wilt u als onderneming uw vaccinatiegraad opvragen, om indien nodig bijkomend te sensibiliseren? Dan kunt u deze sinds dinsdag 28 september via uw arbeidsarts of corona@attentia.be opvragen. Dit doen we volgens de voorwaarden die de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft bepaald. De Raad benadrukt dat de vaccinatiegraad door de werkgever enkel op collectief niveau aangepakt mag worden, en in functie van sensibilisering. Een hoge vaccinatiegraad mag ook niet gebruikt worden als reden om de overige preventiemaatregelen tegen covid niet langer toe te passen.

De overheid heeft een systeem ontwikkeld om te verifiëren wat de vaccinatiegraad is per onderneming. Het doel is om op basis van de bestaande structuren (de werkgever, de preventiedienst en de sociale partners) in ondernemingen waar de vaccinatiegraad van werknemers laag is, na te gaan hoe zij extra kunnen worden aangemoedigd om zich te laten vaccineren. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben na informatie door en overleg met de voorzitter van de ‘Taskforce Vaccinatie’ vijf voorwaarden bepaald waaraan moet worden voldaan opdat deze informatie ter beschikking kan worden gesteld. Dit standpunt is op 24 september gepubliceerd op de website van de FOD WASO.

  1. Het gaat om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens over de vaccinatiegraad per onderneming, die vanuit de overheid via een specifieke module ter beschikking worden gesteld aan de arbeidsarts van de interne of externe preventiedienst van de onderneming.
  2. Voor ondernemingen waarvan het aantal gevaccineerden tussen 20% en 95% ligt worden de precieze percentages bezorgd aan de arbeidsartsen. Ondernemingen waar het aantal gevaccineerden daarboven of daaronder ligt, wordt enkel deze informatie verstrekt en dus niet het precieze percentage.
  3. De percentages worden enkel meegedeeld voor ondernemingen of vestigingsentiteiten met minstens 50 werknemers; dit om te vermijden dat onrechtstreeks informatie zou kunnen worden afgeleid over het al dan niet gevaccineerd zijn van individuele werknemers. Samen omvat dit ongeveer de helft van alle werknemers. Door in deze fase enkel te werken met deze ondernemingen, kan het sociaal overleg (in het CPBW of bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging) hefboom en partner zijn om tot een hogere vaccinatiegraad te komen.
  4. Het doel van het communiceren van de vaccinatiegraad aan de arbeidsartsen bestaat uit het sensibiliseren binnen deze ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is, in een poging om daardoor de niet-gevaccineerden te kunnen overtuigen zich alsnog te laten vaccineren. De arbeidsarts kan prioriteit geven aan het sensibiliseren in de ondernemingen met de laagste vaccinatiegraden. De arbeidsarts brengt de betrokken ondernemingen met lage vaccinatiegraad hiervan op de hoogte, en legt de lage vaccinatiecijfers voor aan het CPBW of bij afwezigheid daarvan aan de vakbondsafvaardiging. Op die manier kan met alle betrokken actoren worden nagegaan welke collectieve acties inzake sensibilisering nuttig en haalbaar zijn. Wat absoluut vermeden moet worden, is dat individuele werknemers of groepen van werknemers met de vinger worden gewezen omwille van hun (vermeende) vaccinatiestatus. Daarnaast kan de arbeidsarts individuele sensibiliseringsacties ondernemen door bijvoorbeeld de vaccinatiestatus na te gaan van de werknemer die zich bij de arbeidsarts aanbiedt voor een periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging, en tijdens deze consultatie te luisteren naar de werknemer, informatie te verschaffen en zo trachten hem of haar te overtuigen om zich te laten vaccineren. Tijdens sensibiliseringsacties moet de privacy van alle werknemers gewaarborgd worden.
  5. Op vraag van de werkgever deelt de arbeidsarts de vaccinatiegraad in de onderneming mee aan de werkgever en het CPBW (of de vakbondsafvaardiging). Een hoge vaccinatiegraad in de onderneming kan op geen enkele manier inhouden dat de preventiemaatregelen inzake COVID-19 niet langer moeten worden toegepast. De arbeidsarts deelt dit mee bij overmaking van de vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad betekent immers niet noodzakelijk dat alle risico’s op de werkvloer zijn verdwenen. Men kan momenteel immers nog steeds ziek worden en besmettelijk zijn, ook al is men gevaccineerd.

Zie ook: Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk inzake het meedelen van de vaccinatiegraad van de onderneming