Voorontwerp van programmawet

Beheren van je team Voorontwerp van programmawet

De ministerraad van 29 oktober 2021 heeft op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van programmawet goedgekeurd.

Het voorontwerp heeft betrekking op de volgende domeinen:

Fiscaliteit

 • rechtvaardige fiscaliteit
 • belastingvermindering kinderopvang
 • het minder aantrekkelijk maken van professionele diesel en het vervroegen van de investeringsaftrek voor investeringen in groene vrachtwagens
 • het optrekken van de drempel die start ups en scale ups kunnen ophalen.

Gezondheidszorg

 • een aantal maatregelen voor een nieuw beleid
 • het gebruik van de Covidprovisie voor de maatregelen in het RIZIV
 • heffingen op de omzet en bijdragen voor marketing in de farmaceutische industrie
 • besparing op de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Energie

 • de invoering van de energienorm zowel voor de burgers als de bedrijven
 • de rationalisering van de energiefactuur door meerdere heffingen en openbare dienstverplichtingen samen te brengen onder één accijns, waarbij de overheid bij te hoge prijzen makkelijk kan ingrijpen wanneer nodig

Pensioenen

 • de verlenging van de overgangsuitkering voor weduwes/weduwnaars van 12 naar 18 maanden indien er geen kinderlast is. Indien er kinderlast is, wordt de uitkering verlengd van 24 maanden naar 36 maanden (indien het kind / de kinderen 13 jaar of ouder zijn) of naar 48 maanden (indien er minstens 1 kind jonger is dan 13 jaar). Als een kind gehandicapt is, dan wordt er sowieso verlengd tot 48 maanden, ongeacht de leeftijd
 • de mogelijkheid voor betaalde sportbeoefenaars om hun aanvullend pensioen al op te nemen vanaf de leeftijd van 35 jaar wordt afgeschaft

Sociale Zaken

 • de onderbrenging van maatwerkbedrijven onder categorie 3 van de structurele RSZ-vermindering
 • de hervorming van de plusplannen
 • de wettelijke basis voor de hervorming van het RSZ-gunstregime voor de betaalde sportbeoefenaars
 • de invoering van een sanctie voor langdurig zieke werknemers die weigeren om mee te werken aan een Terug Naar Werk-traject (TNW).
 • de invoering van een sanctie voor werkgevers bij wie gedurende een jaar wordt vastgesteld dat er bij hun werknemers een bovenmaatse instroom in langdurige arbeidsongeschiktheid is

Werk

 • het gelijkstellen van de periodes in 2021 van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus én wegens de overstromingen voor de berekening van het vakantiegeld in 2022: gedeeltelijke compensatie van de kost voor de werkgevers

Mobiliteit

 • de hervorming van de subsidies voor het gecombineerd en verspreid vervoer

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u via onze nieuwsberichten en newsletters op de hoogte van de van verdere ontwikkelingen terzake.