Toegelaten activiteit bij pensioen

Beheren van je team Toegelaten activiteit bij pensioen: grensbedragen 2022

Een werknemer kan zijn pensioen onder bepaalde voorwaarden combineren met een beroepsactiviteit. Gepensioneerden vanaf 65 jaar en gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn maar die een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen, mogen onbeperkt bijverdienen. Gepensioneerden die niet onder dit gunstregime vallen, zullen bepaalde grenzen moeten respecteren om hun pensioen niet te verliezen.

De grenzen van de toegelaten inkomsten worden elk jaar geïndexeerd.

Dit zijn de grenzen voor 2022 :

Bron :

  • Ministerieel besluit van 13 december 2021 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 21 december 2021