Gebruik self assessment testing tool

Beheren van je team Cao nr. 160 : Recht op betaalde afwezigheid bij gebruik self assessment testing tool

Op 19 november 2021 heeft de NAR (Nationale Arbeidsraad) cao nr. 160 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een covid-19-test op basis van de self assessment testing tool gesloten.

Hierdoor krijgen werknemers het recht afwezig te zijn van het werk met behoud van loon op om zich te laten testen voor het coronavirus na het invullen van de vragenlijst van de Self Assessment tool.

Self Assessment testing tool

De overheid stelt online een Self Assessment Testing-vragenlijst ter beschikking van de burgers. Door deze vragenlijst in te vullen, kan men te weten komen of een test op het coronavirus aangewezen is. Heeft de persoon milde symptomen die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, dan kan hij na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test op het COVID-19-virus te laten afnemen.

Personen met ernstige symptomen, die tot een risicogroep behoren of waarvan de gezondheidstoestand snel achteruit gaat zullen het advies krijgen een arts te contacteren. Deze cao is dan ook niet op hen van toepassing.

Recht op afwezigheid

Werknemers hebben vanaf 19 november 2021 het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen op het coronavirus op basis van de analyse en het advies van de Self Assessment Testing Tool. Indien ze het advies krijgen zich te laten testen levert de tool een attest af dat geldt als afwezigheidsattest.

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn of arbeidsgeschikte werknemers, die niet kunnen telewerken , en die in quarantaine zijn wegens een positief testresultaat hebben geen recht op deze afwezigheid. Zij vallen immers respectievelijk onder de regelgeving van arbeidsongeschiktheid enerzijds en tijdelijke werkloosheid overmacht corona (voor werknemers die niet kunnen telewerken) anderzijds.

Duur van de afwezigheid

Werknemers die niet kunnen telewerken mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het corona virus en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

Aan werknemers die kunnen telewerken, is het toegestaan om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het coronavirus. In dit geval voert de werknemer de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het resultaat van die test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

De werknemer dient zich zo snel mogelijk te laten testen nadat hij het advies hiertoe gekregen heeft op basis van de Self Assessment Testing Too bij de instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon, verblijf- of werkplaats.

Betaalde afwezigheid

De gerechtvaardigde afwezigheid, geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen en is gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties

Maximaal drie keer

Om misbruik tegen te gaan kan een werknemer tijdens de duurtijd van cao nr. 160 (19 november 2021 – 28 februari 2021) slechts een maximum van 3 keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Bron :

  • Cao nr. 160 van 19 november 2021 tot invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een Covid-19-test op basis van de Self Assesment Testing Tool – Nationale Arbeidsraad