Modelformulier voor indienen aanvraag tot vrijstelling van vervangingsplicht bij SWT

Beheren van je team FOD WASO stelt het modelformulier voor het indienen van een aanvraag tot vrijstelling van vervangingsplicht bij SWT beschikbaar

Indien het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend, dient de werkgever de werkloze met bedrijfstoeslag te vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

De arbeidsregeling moet daarbij ten minste in eenzelfde aantal arbeidsuren voorzien.  De werkgever is automatisch vrijgesteld van de vervangingsplicht indien de werknemer op het einde van zijn arbeidscontract 62 jaar is.

De directeur van het werkloosheidsbureau kan een vrijstelling van de vervangingsplicht toestaan. De werkgever moet daarvoor op objectieve wijze kunnen aantonen dat er geen geschikte vervanger beschikbaar is.

De Minister van Werk kan eveneens vrijstelling van vervangingsplicht toekennen aan ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, of in geval van sluiting van de onderneming.

De aanvragen tot vrijstelling van de vervangingsplicht aan de Minister van Werk kunnen, indien elektronisch ondertekend met de eID, online ingediend worden via de applicatie Transfer van documenten door middel van onderstaande formulieren

Als een werkgever niet overgaat tot de verplichte vervanging van de werkloze met bedrijfstoeslag, dan moet hij per niet (geldig) vervangen werkloze met bedrijfstoeslag een administratieve boete betalen.

Bron :

  • Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)