De coronapremie

Beheren van je team RSZ geeft meer duidelijkheid over de coronapremie

In ons nieuwsbericht van 6 december 2021 hadden we gemeld dat een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat als doel heeft het regelgevend kader van de coronapremie aan te passen om de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen goedgekeurd was door de ministerraad op 3 december 2021.

De RSZ- tussentijdse instructies 2021/4 geven nu een update en meer verduidelijkingen rond over de concrete toepassingsmodaliteiten van de coronapremie :

Data

Een nog niet gepubliceerd koninklijk besluit bepaalt dat de beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de coronapremie, zich moet situeren vóór 1 januari 2022 en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2021.Het volstaat dat de CAO ondertekend is uiterlijk op 31 december 2021, de neerlegging bij de FOD WASO mag na 31 december 2021, maar moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Andere formaliteiten, zoals de beslissing dat de coronapremiecheques elektronisch zullen worden uitgereikt, en het effectief uitreiken van de coronapremiecheques kunnen tot uiterlijk 31 maart 2022 gebeuren.

Over de vereiste overeenkomsten

De toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een cao, gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo’n overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst.

In dat geval mag het bedrag van de coronapremiecheques niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming.

Een werkgever kan aan zijn werknemers op wie een sectorale cao van toepassing is, nog een supplement vrij van bijdragen toekennen. De gewone voorwaarden zijn van toepassing, namelijk

als het gaat om ondernemingen die een syndicale delegatie hebben, is een ondernemings-cao verplicht,
anders moet het opgenomen worden in een individuele overeenkomst waarbij er geen willekeurige onderscheiden mogen worden gemaakt tussen de werknemers (dat geldt ook bij individuele overeenkomsten bij gebrek aan sector CAO) .

Alleszins kan alles samengenomen door een werkgever slechts coronapremiecheques worden toegekend voor maximaal 500,00 EUR per werknemer.

Over het uitreiken in elektronische vorm

Als een sectorale cao alleen het bedrag vaststelt, dan moet een onderneming verplicht ook nog een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten afsluiten om de toekenning op elektronische manier te mogen doen. Het gaat ook om een modaliteit, dus ze moeten evenmin vóór 1 januari 2022 worden gesloten. Doet een onderneming dat niet dan kunnen de coronapremiecheques enkel op papier worden uitgereikt.

Voor de toekenning op papier voorziet de wetgeving niet dat er een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten moet worden afgesloten.

Indien echter de sector-cao, naast het bedrag ook bepaalt dat de toekenning in elektronische vorm moet gebeuren, tenzij een onderneming kiest voor een toekenning op papier, dan volstaat dit. Het is dus niet vereist dat een onderneming nog eens een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten afsluit, om hetzelfde te bepalen wat reeds verplicht op die onderneming van toepassing is.

Bron :