Bedrijfswagens vanaf 2022

Beheren van je team Voordeel van alle aard bedrijfswagens vanaf 2022

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard (VAA) in hoofde van de verkrijger. Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen.

Het belastbaar voordeel wordt berekend als volgt:

 

6/7 x cataloguswaarde van het voertuig x percentage i.f.v. het brandstoftype en de CO2-uitstoot

 

Elk jaar verschijnt in het Belgisch Staatsblad een KB met de nieuwe referentie-CO2-uitstoot en dit in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het inkomstenjaar ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Sinds 1 januari 2021 werd voorzien dat deze referentie-CO2-uitstoot nooit hoger kan zijn dan de referentie-CO2-uitstoot van het vorige inkomstenjaar. Aldus wordt vermeden dat een hogere referentie zou leiden tot een lager belastbaar voordeel dan het jaar voorheen.

Voor wat betreft inkomstenjaar 2022 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot:

  • voor een dieselvoertuig: 75 gram CO2 per km (2021: 84 gram CO2 per km) ;
  • voor een benzine-, LPG- of aardgasvoertuig: 91 gram CO2 per km (2021:102 gram CO2 per km)

Dit houdt in dat het belastbaar voordeel bedrijfswagen gevoelig verhoogd in 2022.

Bron :

  • Koninklijk besluit van 7 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 13 december 2021