Arbeidsrechtelijke noodmaatregelen op komst

Beheren van je team Arbeidsrechtelijke noodmaatregelen op komst in alle sectoren

Een wetsvoorstel ingediend in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voert enkele tijdelijke arbeidrechtelijke noodmaatregelen in om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge de besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus aan te pakken in alle sectoren behalve de zorg- en onderwijssector.

Om de continuïteit van de dienstverlening en de vlotte arbeidsorganisatie te vrijwaren, voert dit wetsvoorstel een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen in, die de toeleiding van extra werkkrachten moeten ondersteunen naar bedrijven die geconfronteerd worden met een te hoge graad van absenteïsme ten gevolge van de besmettingen en bijhorende quarantaineverplichtingen van hun werknemers in de periode van 23 januari 2022 tot 28 februari 2022 :

  • Mogelijkheid tot het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren
  • Tijdelijke tewerkstelling in geval van tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven
  • Opschorting wachttijd 4 maanden verzoekers internationale bescherming
  • Uitbreiding studentenarbeid (45u tijdens eerste kwartaal 2022 wordt niet in aanmerking genomen voor het quotum van 475 uren per jaar

Werkgevers die gebruik wensen te maken van deze maatregelen dienen de syndicale delegatie (of de werknemers rechtstreeks indien er geen syndicale delegatie) hiervan onmiddellijk te informeren. De syndicale delegatie kan zich gemotiveerd verzetten tegen het verder gebruik na een eerst periode van twee weken.

Zorg en onderwijssector

Het wetsvoorstel sluit de zorg en onderwijssector uit, omdat voor deze sectoren een ander wetsvoorstel gelijkaardige ondersteuningsmaatregelen voorziet.

Deze maatregelen werden reeds eerder ingevoerd, met name via de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, maar zijn buiten werking getreden op 30 september 2021. Zij worden opnieuw ingevoerd in de zorgsector en in het onderwijs voor het eerste kwartaal van 2022 :

  • Mogelijkheid tot het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid verkeren
  • Terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit de zorgsector en het onderwijs
  • Tijdelijke schorsing tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij eigen werkgever in de zorg- of onderwijs sector
  • Opschorting wachttijd 4 maanden verzoekers internationale bescherming

Het gaat nog om wetsvoorstellen, deze maatregelen zijn dus nog niet definitief en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen :

  • Wetsvoorstel houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden
  • Wetsvoorstel houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19