KMO portefeuille

KMO portefeuille

Kmo-portefeuille ondersteunt ondernemers in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren, door subsidies te verlenen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Een belangrijke voorwaarde voor deze financiële steun, is dat de diensten ingekocht moeten worden bij erkende dienstverleners. Dit geldt voor opleidingen en adviesdiensten zoals het opmaken van een bedrijfs-communicatieplan. De kmo-portefeuille wil beschikbaar zijn voor een zo groot mogelijk aantal ondernemingen.

Attentia nv is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille voor al haar opleidingen.

Het erkenningsnummer van Attentia NV

 • voor opleidingen: DV.O213465

1. Komt uw kmo in aanmerking voor deze subsidie?

Bekijk of u in aanmerking komt op de website van de KMO-portefeuille

2. Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

 • ​Een kleine onderneming die investeert in opleidingen en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal €7.500 per jaar.

 

Kleine ondernemingen:
Steunpercentage: 30%
Steunplafond: € 7.500

Middelgrote ondernemingen:
Steunpercentage: 20%
Steunplafond: € 7.500

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

3. Voor welke diensten kan ik een KMO-portefeuille aanvragen?

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wilt u weten wat er precies onder opleiding of advies valt? Onderstaande definities en voorwaarden brengen raad:

3.1 Opleiding

 • wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in uw bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
 • doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

 

Steun van de kmo-portefeuille voor uw opleiding? Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal €100 – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot €25 per persoon per dag.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is beëindigd voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.

4. Subsidies aanvragen en ontvangen

Consulteer hier de procedure voor het aanvragen van subsidies.

5. Subsidies stopzetten en terugbetaling

U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doet u online via de kmo-portefeuille waar u de reden van stopzetting opgeeft.

5.1 U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener

Uw subsidieaanvraag wordt op eenvoudig verzoek geannuleerd. U vraagt uw stopzetting aan via de kmo-portefeuillewebsite.
Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u niet automatisch van uw contract met uw dienstverlener!
Van zodra uw project is stopgezet wordt uw eigen aandeel van het projectbedrag aan u teruggestort. Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan uw portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag.

5.2 U heeft reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt

In een aantal welomschreven situaties kunt u uw project laten stopzetten en krijgt u uw eigen aandeel terug:

 • De stopzetting van de activiteit van de onderneming als u één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen;
 • De stopzetting van de activiteit van de dienstverlener als u één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen
  • een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij vennootschappen;
 • Een overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, als een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van:
  • de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende echtgenoot of echtgenote;
  • de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de onderneming;
 • het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan worden voorgelegd.

In alle andere gevallen kunt u uw project enkel stopzetten en het saldo van uw eigen aandeel dat nog op de kmo-portefeuille staat, terugkrijgen na terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener.

Stel dat u uw samenwerking met uw dienstverlener halverwege de adviesopdracht wenst te beëindigen zal uw project pas worden stopgezet nadat u de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener heeft terugbetaald aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 • U vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuurt u een stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille.
 • Het team kmo-portefeuille bezorgt u vervolgens een terugvorderingsbrief waarin de betaalgegevens vermeld staan om de reeds uitbetaalde subsidie terug te betalen.
 • Uw project wordt stopgezet nadat u de betaling aan de administratie correct uitvoert en u krijgt vervolgens het saldo van uw eigen aandeel terug.

5.3 U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd

In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving. Opleidingen worden al eens geannuleerd als er bv. te weinig deelnemers zijn. Als de dienstverlener de geannuleerde opleiding niet opnieuw organiseert kunt u uw eigen aandeel terugkrijgen. Hiervoor legt u een annulatiebewijs voor, opgemaakt door uw dienstverlener. Uw krijgt het eigen aandeel teruggestort nadat uw dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag terugbetaalt.

Merk op dat uw steunplafond vermindert met de reeds uitbetaalde subsidie. Het teruggestorte subsidiebedrag wordt dus niet opnieuw vrijgegeven.

Indien de dienstverlener de geannuleerde opleiding op een later tijdstip opnieuw organiseert en u hieraan deelneemt kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor deze volgende opleiding. U hoeft dan geen annulatiebewijs op te sturen.

Meer info over de kmo-portefeuille voor opleidingen

Attentia nv – Academy
Telefoonnummer: 02 526 86 44
E-mail: academy@attentia.be