Juridische voorwaarden Attentia

1. Deze voorwaarden zijn van applicatie op alle bestellingen geplaatst door de bezoekers van deze website. Het plaatsen van een bestelling op deze website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden.

2. De aanbiedingen van Attentia op deze website zijn uitsluitend gericht op ondernemingen met uitsluiting van natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
De bepalingen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht zijn niet van applicatie en worden tot het maximum wettelijk vastgesteldebare uitgesloten.

3. De aanbiedingen van Attentia vermeld op de website zijn vrijblijvend en bindend Attentia als dusdanig niet.
Afzonderlijke van een gebruiker binden Attentia evenmin. Attentia waargenomen zich uitdrukkelijk het recht voor haar aanbod en de modaliteiten ervan op elk moment eenzijdig te herroepen of aan te passen.

4. Na het plaatsen van de bestelling en op voorwaarde dat de klant de registratie-vergoeding heeft betaald zal Attentia de gebruiker, uiterlijk binnen een termijn van één werkdag elektronisch informeren van Attentia de bestelling en de klant aanvaardt en, in voorkomend geval, over ter ondertekening overmaken aan de klant.
Attentia kan op discretionaire wijze een bestelling van een klant niet aanvaarden en weigeren met de gebruiker een overeenkomst af te sluiten zonder dienaangaande enige aansprakelijkheid in haar beschadigd.

5. Tussen Attentia en de klant komt slechts een overeenkomst tot stand door de rechtsgeldige ondertekening door Attentia, van de door de klant rechtsgeldig ondertekende schriftelijke overeenkomst. Een door de Klant ondertekende overeenkomst kan rechtsgeldig per fax, e-mail van elektronisch worden overgemaakt aan Attentia en heeft volledige bewijskracht tussen Partijen.
Een op een fotokopie van de overeenkomst door een Partij vastgestelde handtekening wordt tot het tegenbewijs gelijkgesteld met een op de originele Overeenkomstigde handtekening.

6. De algemene en bijzondere voorwaarden van Attentia zullen in ieder geval een integraal en onlosmakelijk deel van de, in voorkomend geval, tussen partijen te ondertekenen overeenkomst.

7. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan de eigen (aankoop) voorwaarden en aanvaardt dat deze niet van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Attentia en de Klant ongeacht het feit dat deze (aankoop) voorwaarden van de Klant anders bepalen en ongeacht Klant deze op welke wijze dan ook en op welk tijdstip ook ter kennis heeft gebracht van Attentia.
De klant aanvaardt expliciete dat de bepalingen van artikel XII.6, § 1, 8 °, en van de artikelen XII.7, § 1 en§2, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economische Recht niet van applicatie zijn.

8. Elke precontractuele, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Attentia is steeds beperkt tot directe schade voor een totaal max. bedrag niet hoger in € 500.
Attentia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden van tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan ​​op de website. Said geldt zowel voor informatie die door Attentia zelf op de site werd geplaatst, waarop voor informatie afkomstig van derden.
Onjuiste gegevens van tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
Attentia niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers van derden voor mogelijk geleden geleden direct, indirect, incidentele schade, winstderving, gemiste kans of ander gelijkaardige schade.

9. Bepaalde links op deze site leiden naar websites die door een derde partij worden aangeboden en / of onderhouden en waarover Attentia geen controle kan uitoefenen. Een bezoek aan dergelijke sites is dat aan het daarop van applicatie toepasselijk recht, gebruiksvoorwaarden en / of privacybeleid.
Attentia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke sites, of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze websites evenmin voor de diensten van producten die worden aangeboden van gekocht worden via deze sites.

10. Van website is eigendom van Attentia. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en reinig, relevante toe aan Attentia of haar licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming van Attentia mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en / of openbaar gemaakt, in welke vorm van op welke wijze dan ook worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

11. Attentia waargenomen zich het recht voor de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op de website van kracht zijn.

12. Deze voorwaarden, gecontroleerd geschillen van vorderingen die voortvloeien uit van verband houden met de voorwaarden, worden beheerd door Belgisch recht. Zullen worden uitgesloten bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent.